Børne- og ungdomsafdeling

Pædiatri omfatter undersøgelse, behandling og kontrol af medfødte samt erhvervede sygdomme og afvigelser fra normal funktion i barnealderen, det vil sige fra fødsel til overstået pubertet (adolescens). Desuden varetager afdelingen forebyggelse af sygdomme og funktionsforstyrrelser og rådgivning vedrørende børns psykiske og fysiske udvikling. Der arbejdes i Pædiatrien på at have fokus på barnet og familien, og der arbejdes med familiecentrede ophold på sygehuset.

I pædiatriens områder forekommer således med forskellig vægtning: pulmonologi, allergologi, endokrinologi, gastroenterologi, hepatologi, hæmatologi/onkologi, socialpædiatri, infektions-sygdomme, immunologi, intensiv terapi, kardiologi, nefrologi, neurologi og reumatologi.

Vi er som afdeling døgnfunktion med akut pædiatri, samt varetagelse af pleje og behandling i forbindelse akut opståede neonatale fødselskomplikationer. Afdelingen dækker over hovedfunktioner på de ovennævnte fagområder.

Neonatologi:

Prænatalt visiteres risikofødsler til Næstved. Et barn født på Nykøbing F. Sygehus før uge 34 eller nyfødte med svære komplikationer vil efter beskrevne retningslinjer blive flyttet til Næstved Sygehus, når det anses for hensigtsmæssigt.

Der er etableret transportordning i Næstved med neonatal sygeplejerske samt børnelæge, når det er påkrævet. Børnene tilbage flyttes til Pædiatrisk afdeling i Nykøbing, når de er stabile.

Meget for tidligt fødte børn og nyfødte, som er respiratorkrævende, overflyttes til RH ved GN’s hentehold.

Børnesygeplejersken på Børne- og Ungdomsafdelingen har en udadgående funktion, hvor denne ledsager børnelægen ved akutte opkald og tilsyn på fødestuer, barselsafsnit og operationsgang.

Vores sengeafsnit rummer 12 senge med akut børnemodtagelse og neonatal akutstue til stabilisering og overvågning af syge nyfødte. Retter børnene sig forbliver de på sengeafsnittet indtil udskrivelse. Afsnittet har 3 isolationsstuer. Sengeafsnittet modtager udover pædiatriske børn også børn med ortopædkirurgiske og organkirurgiske lidelser. Der er tiltagende flere indlagte kirurgiske og ortopædkirurgiske børn, som følge af sygehusets profil som akutsygehus.

Børnemodtagelsen varetages dels af en triagerende/ visiterende sygeplejerske og dels af læge. Sengeafsnittet har desuden mulighed for udadgående funktion med distriktpædiatriske ydelser til børn med særlige behov.

Ambulatoriet indeholder klinikker inden for områderne: diabetes/endokrinologi, allergi/astma, neuropædiatri, gastroenterologi, social pædiatri, almen pædiatri, diætistfunktion. Der arbejdes med tværfaglige konsultationer, som varetages af de respektive faglige team.

Der er etableret selvstændige sygeplejefaglige konsultationer indenfor adipositas, astma, diabetes, enkelte børn med ADHD, samt børn til ticse træning. Herudover varetages en inkontinensklinik ved specialuddannet sygeplejerske. Der er knyttet psykolog til afdelingen og ambulatoriet en dag om ugen, hvilket ikke dækker det nuværende behov. To ugentlige dage med mulighed for psykologbistand, vil delvis kunne tilgodese behovet.

Børne- og Ungdomsafdelingen evalueres af yngre læger, bl.a. på baggrund af deres oplevelse af mulighed for supervision og vejledning. Spørgsmålene besvares på en skala fra 1-6, hvor 1 = i meget ringe grad og 6 = i meget høj grad. Afdelingens evaluering ses her:

Introduktion 5,3
Uddannelsesvejledning 5,0
Daglig vejledning 5,3
Arbejdstilrettelæggelse 5,1
Konferencer/undervisning 5,2
Arbejdsklima 5,4
Øvrige forhold 5,5
Gennemsnit 5,3

 

Kontakt

Afdelingsledelsen

Hvis du vil vide mere eller kunne tænke dig at lægge vejen forbi afdelingen til en uformel dialog, så er du velkommen til at kontakte afdelingsledelsen.

Børne- & Ungdomsafdelingen

 Navn E-mail Telefon Mobil
 Ledende overlæge   Jeannet Lauenborg  jlaue@regionsjaelland.dk  2587 0046
Ledende oversygeplejeske Susanne Husted sgh@regionsjaelland.dk 5651 5035  9357 4152

 

Ledige stillinger