Vores strategi: Bæredygtigt Akutsygehus – I front for lige adgang og kvalitet i sundhedsydelser

Sygehusledelsen og afdelingsledelserne har udarbejdet en strategi, der fungerer som grundlag for sygehusets arbejde i 2021-2024. Strategien har fokus på sygehuset som et bæredygtigt frontakutsygehus, der er et omdrejningspunkt for det samlede sundhedsvæsen i vores nærområde. Vores sygehus går forrest i sikringen af lighed i sundhedstilbud for områdets borgere, som har ret til at opleve samme adgang til sundhedstilbud og faglige kompetencer som andre steder i landet.

Vores hovedambitioner

Vores strategi består af fire hovedambitioner. Under hver hovedambition er der formuleret en række indsatser, der beskriver den måde, vi vil arbejde med ambitionen på. Under hver indsats er der ligeledes en række kernekompetencer, som er de konkrete mål, vi vil opnå for at kunne sige, vi har haft succes inden for området. De fire hovedambitioner er præsenteret herunder.

Vi behandler akutte patienter hurtigt og sikkert

Som bæredygtigt akutsygehus ser vi det som en kerneopgave at videreudvikle et sikkert akutberedskab med kompetencer til at diagnosticere og behandle patienter med pludseligt opstået sygdom eller skade hurtigt og sikkert. Samtidig skal vi have en særlig eksperise i at stabilisere og sende patienten sikkert videre til et andet sygehus, hvis der er behov for det. Det har vi allerede, og med denne hoveambition sætter vi yderligere fokus på at styrke netop de akutte patientforløb.

Nykøbing F. Sygehus er det nærmeste sygehus for ca. 150.000 mennesker, der bor i Lolland, Guldborgsund og Vordingborg Kommuner. Transporttiden til andre sygehuse er i mange tilfælde, selv med udrykning, mere end en time. Derfor er nødvendigt med et bæredygtigt akutsygehus, der har kapacitet og kompetencer til at modtage patienter med pludseligt opstået sygdom eller skade.

Alle borgere i vores område har ret til og kan forvente, at de modtager behandling og pleje af høj kvalitet, når de møder deres lokale akutsygehus. Derfor arbejder vi kontinuerligt med udvikling og vedligehold af kompetencer gennem træning af procedurer, skill stations og simulation og teamtræning.
På grund af det relativt lave antal borgere i vores område er det ikke altid muligt at opnå de stordriftsfordele, man kan på større sygehuse. En måde at sikre høj kvalitet i behandlingen af vores patienter er gennem stærke samarbejdsaftaler med regionens øvrige sygehuse og sygehuse med højt specialiserede funktioner, fx Rigshospitalet.

Vi gør behandling af kronikere og multisyge til en hjørnesten

Nykøbing F. Sygehus har det som hovedambition at udvikle diagnostik, behandling og pleje til de patientgrupper, der har mange kontakter med sygehus og sundhedsvæsen, og som i særlig grad har brug for sammenhængende og koordinerede sundhedsydelser. Vi prioriterer fokus både på behandling af de individuelle diagnoser og samspillet mellem dem.

Nykøbing F. Sygehus har sammen med kommuner og almen praksis en stor opgave i forhold til at sikre, at hele befolkningen i vores område har adgang til sundhedsydelser af høj kvalitet og tilpasset deres forudsætninger og behov. Derfor er det vigtigt, at vi gør behandling af kronikere og multisyge til en hovedambition i vores strategiske arbejde. Mennesker med flere samtidige diagnoser risikerer at kvaliteten i deres samlede forløb er lavere, fordi den udbredte specialisering i sundhedsvæsenet betyder, at den enkelte fagperson har sin særlige viden – og opmærksomhed – på et diagnoseområde og ikke altid på de andre tilstødende diagnoser og komplikationer. Vi vil sikre, at patienten behandles som et helt menneske og ikke som en række adskilte diagnoser.

Det forventes samtidigt, at der i de kommende år vil være flere borgere, der er multisyge og har brug for vores kompetencer til at håndtere deres samlede sygdomsbillede. Vi skal derfor være i stand til at udvikle sammenhændende forløb for den enkelte, så patienten sikres kompetencer i egenomsorg og lettere kan indgå i forløb hos egen læge eller i tilbud hos kommunen.

Vi nytænker samarbejdet med kommuner og almen praksis

For Nykøbing F. Sygehus er det en hovedambition at udvikle nye former for samarbejde med kommunerne og almen praksis. Samspillet imellem de tre parter er afgørende for, at borgerne får den behandling og pleje, de har behov for. Samtidig er det en forudsætning for, at borgerne får behandling i et regi, der giver mest mening – og det er hos egen læge, i et kommunalt tilbud eller på sygehuset.

Vores ambition er at være et akutsygehus, der går forrest i at udvikle nye, mere effektive og sikre former for samarbejde, så borgerne kommer til at opleve et samlet sundhedsvæsen.

Samspillet mellem sektorerne i det danske sundhedsvæsen er generelt i fokus og cementeres i Sundhedsstyrelsens seneste anbefalinger for den akutte indsats. Befolkningen bliver ældre og levere ofte længere med deres sygdomme. For Nykøbing F. Sygehus er det særlig vigtigt at udvikle samarbejdet om opgavevaretagelsen i almen praksis og kommunerne, for at vi sammen kan sikre, at alle borgere modtager sundhedsydelser, der svarer til deres forudsætninger og behov. Nykøbing F. Sygehus ønsker i endnu højere grad at være samarbejds- og sparringspartnere med vores kollegaer i almen praksis og kommunerne, og vi er klar til at gå nye veje for at understøtte vores samarbejdspartnere i at løfte deres del af den fælles opgave.

Vi er et veldrevet sygehus med fokus på kvalitet og godt arbejdsmiljø

Nykøbing F. Sygehus er som et ambitiøst og kvalitetsorienteret akutsygehus afhængig af at kunne tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft på sygehuset. Når vi som arbejdsplads har en stærk identitet med fokus på høj faglighed, forskning, godt arbejdsmiljø og stærk ledelse, vil vi kunne tiltrække og fastholde dygtige medarbejdere.

Forudsætningen for, at vi kan indfri vores ambitioner, er, at vi formår at udvikle os til et endnu mere veldrevet sygehus, hvor organisationen er præget af faglige ambitioner, forskning og et sundt og udviklende arbejdsmiljø. Vores ambition er at sikre den faglige stolthed ved at arbejde på sygehuset og medarbejderes og lederes oplevelse af, at der er plads til at udvikle sig og øve indflydelse.