Vores strategi

Sygehusledelsen og afdelingsledelserne har udarbejdet en strategi, der fungerer som grundlag for sygehusets arbejde i 2017-2020. Strategien har fokus på sygehuset som arbejdsplads, og på at videreudvikle den faglige kvalitet, men også at give patienterne en oplevelse af et sygehus, hvor der er stor fokus på lydhørhed og medinddragelse.

Strategi 2017-2020 er blevet til i et samarbejde mellem sygehusledelsen og afdelingsledelserne. I processen har det været vigtigt at inddrage de erfaringer og input, som kom fra afdelingerne og dermed medarbejderne, for det er her, man hver dag møder patienten og de pårørende. Det er her, man oplever udfordringer og begrænsninger, men også succeser, som er et vilkår for den daglige drift. Det er disse udfordringer og begrænsninger, som Sygehusledelsen ønsker at flytte, ændre og løse.

Du kan læse mere om vores strategi nedenfor.

Nykøbing F. Sygehus’ strategi

Nykøbing F. Sygehus’ strategi

Mål

Vi er kendt for at levere og udvikle høj faglighed

Omdrejningspunktet for denne delstrategi er:

Høj faglighed er obligatorisk og skal løbende styrkes gennem anvendelse af evidensbaseret praksis, kompetenceøgning og implementering af ny viden.

Det betyder, at det kliniske arbejde skal kvalitetssikres og udvikles gennem læring, inddragelse af evidens og kompetenceudvikling for grupper eller den enkelte medarbejder. Det skal ske på sygehuset som helhed såvel som i de enkelte afdelinger.

Sygehusledelsen ønsker i 2019 at fokusere på at styrke arbejdet med fagligheden på tværs af faggrupper, og skabe udviklingsmuligheder for medarbejderne i forhold til sygehusets opgaver. Derfor har vi et mål om, at mindst 75 % af hver faggruppe har gennemført mindst én aktivitet med proceduretræning i 2019.

Vores patientinddragelse og service er blandt de bedste i Danmark

Formålet med denne delstrategi er, at skabe:

En fælles forståelsesramme for brugerinddragelse som redskab til at møde patienternes behov, så de oplever sig inddraget i eget forløb og medvirker til udvikling af sygehuset.

Nykøbing F. Sygehus skal være et sted, hvor patienterne er tilfredse, og hvor dialog med – og inddragelse af – patienter og pårørende i behandlingen vægtes højt i medarbejdernes daglige arbejde.

Sygehusledelsen ønsker i 2019 at fokusere på patienternes behov, så alle patienter føler sig ventede og velkomne på Nykøbing F. Sygehus.

Vi går foran med at udvikle nye organisations- og samarbejdsformer

Formålet med denne delstrategi er, at skabe:

Fokus på arbejdet med innovation, forbedringsarbejde, videnspredning og sundhedsplatform.

Gruppens opgave er at identificere mulige forbedringer af patientforløb og mulighed for optimering af arbejdsgange, planlægning af forløb og processer. Samtidig skal gruppen have fokus på både større innovationsprojekter og ’den lille hverdagsinnovation’, som kan have stor betydning for den enkelte medarbejder.

Sygehusledelsen ønsker i 2019 at fokusere på overgange i patientforløb. Målet er, at sygehuset gennem tværfagligt samarbejde i 2019 har sikret fem overgange i specifikke patientforløb.

Vi er en attraktiv arbejdsplads med høj medarbejderinvolvering og uddannelse

Den sidste del af sygehusets strategi er at gøre Nykøbing F. Sygehus til en attraktiv arbejdsplads, og samtidig fortælle en ny historie om sygehuset som et stærkt provinssygehus. Delstrategien skal:

Fokusere på at kommunikere, formidle og understøtte fortællingen om Nykøbing F. Sygehus som et stærkt provinssygehus, både i forhold til medarbejdere, eksterne samarbejdspartnere samt patienter og pårørende.

Fortællingen starter hos den enkelte medarbejder, og skal tage udgangspunkt i Nykøbing F. Sygehus som en arbejdsplads, hvor man som medarbejder oplever indflydelse, udvikling, fagligt fokus og plads til den enkelte.

Sygehusledelsen ønsker i 2019 at fokusere på, at Nykøbing F. Sygehus er en arbejdsplads i trivsel. Derfor har vi et mål om at reducere sygefraværet med 15 % i 2019.

Delmål 2019

Øget faglighed

Afdelingerne arbejder aktivt med at løfte fagligheden væsentligt for alle faggrupper og arbejder ud fra den nyeste viden på de enkelte områder. Der igangsættes tydelige aktiviteter i forhold til at vedligeholde og udvikle den faglige kvalitet.

Der gennemføres systematisk kortlægning af kompetencer og udarbejdes en plan for gennemførelse af aktiviteter til betydelig faglig udvikling i afdelingen.

Brugerinddragelse

Afdelingen skal definere konkrete tiltag, der sætter fokus på patienternes behov. Disse tiltag evalueres løbende på møder mellem afdelingens ledelse og Sygehusledelsen.

Nye organisationsformer

Der nedsættes særlige arbejdsgrupper for hvert af de fem patientovergange. Formanden for hver gruppe giver første status på gruppens arbejde i foråret 2019.

Implementeringen af de nye procedurer starter umiddelbart herefter og fremdriften drøftes herefter løbende på møder mellem afdelingernes ledelse og sygehusledelsen.

Branding og image

Alle afdelinger arbejder med at gøre Nykøbing F. Sygehus til en attraktiv arbejdsplads, hvor medarbejderne oplever et godt arbejdsmiljø og medindflydelse. Der arbejdes på tre fronter:

 

  • Kommunikation af både egne og sygehusets gode historier. Der sker en kommunikationsindsats i forhold til medarbejdere, patienter og eksternt.
  • Nedbringelse af sygefraværet væsentligt på alle afdelinger.
  • Afdelingen følger sygehusets fælles koncepter for information, kommunikation og undervisning af studerende og uddannelsessøgende, så sygehuset fremstår som et professionelt og imødekommende uddannelsessted.