Børne- og ungdomsafdeling

Pædiatri omfatter undersøgelse, behandling og kontrol af medfødte samt erhvervede sygdomme og afvigelser fra normal funktion i barnealderen, det vil sige fra fødsel til overstået pubertet (adolescens). Desuden varetager afdelingen forebyggelse af sygdomme og funktionsforstyrrelser samt rådgivning vedrørende børns psykiske og fysiske udvikling. Der arbejdes i Pædiatrien på at have fokus på barnet og familien, og der arbejdes med familiecentrede ophold på sygehuset.

Pædiatrien dækker således en bred vifte af områder: pulmonologi, allergologi, endokrinologi, gastroenterologi, hepatologi, hæmatologi/onkologi, socialpædiatri, infektionssygdomme, immunologi, intensiv terapi, kardiologi, nefro-urologi, neurologi og reumatologi.

Vi har døgnfunktion med akut pædiatri samt varetagelse af pleje og behandling i forbindelse med akut opståede neonatale fødselskomplikationer. Afdelingen dækker over hovedfunktioner på de ovennævnte fagområder.

Neonatologi:

Prænatalt visiteres risikofødsler til Slagelse. Et barn født på Nykøbing F. Sygehus før uge 34 eller nyfødte med svære komplikationer vil efter beskrevne retningslinjer blive flyttet til enten Slagelse Sygehus, når det anses for hensigtsmæssigt, eller til RH i tilfælde af meget for tidligt født barn eller nyfødt, som er respiratorkrævende.

Der er etableret transportordning i Slagelse med neonatal sygeplejerske samt børnelæge, når det er påkrævet. Ved overflytning til RH kan det i særlige tilfælde foregå ved GN’s hentehold. Børnene flyttes tilbage til Pædiatrisk afdeling i Nykøbing, når de er stabile.

Børnesygeplejersken på Børne- og Ungdomsafdelingen har en udadgående funktion, hvor denne ledsager børnelægen ved akutte opkald og tilsyn på fødestuer, barselsafsnit og operationsgang.

Vores sengeafsnit rummer 15 senge med akut børnemodtagelse samt neonatal akutstue til stabilisering og overvågning af syge nyfødte. Retter børnene sig forbliver de på sengeafsnittet indtil udskrivelse. Afsnittet har 3 isolationsstuer. Sengeafsnittet modtager udover pædiatriske børn også børn med ortopædkirurgiske og organkirurgiske lidelser som følge af sygehusets profil som akutsygehus.

Børnemodtagelsen varetages dels af en triagerende/ visiterende sygeplejerske og dels af læge. Sengeafsnittet har desuden mulighed for udadgående funktion med distriktpædiatriske ydelser til børn med særlige behov.

Ambulatoriet indeholder klinikker inden for områderne: diabetes/endokrinologi, allergi/astma, neuropædiatri, nefro-urologi, gastroenterologi, social pædiatri, almen pædiatri, diætistfunktion. Der arbejdes med tværfaglige konsultationer, som varetages af de respektive faglige team.

Der er etableret selvstændige sygeplejefaglige konsultationer indenfor adipositas, astma, diabetes, enkelte børn med ADHD, samt børn til ticstræning. Herudover varetages en inkontinensklinik ved specialuddannet sygeplejerske. Derudover er der tilknyttet en pædagog til afdelingen, som varetager robusthedsforløb hos ressourcesvage børn og unge.

Kontakt

Afdelingsledelsen Gynækologi, Obstetrik og Pædiatri

Hvis du vil vide mere eller kunne tænke dig at lægge vejen forbi afdelingen til en uformel dialog, så er du velkommen til at kontakte afdelingsledelsen.

Navn E-mail Telefon Mobil
Cheflæge
Cæcilie Trier Sønderskov
cats@regionsjaelland.dk 5651 5404 2587 0046
Ledende Chefjordemoder
Trine Marianne Mottlau
tmott@regionsjaelland.dk 5651 5418 2560 3405
Chefsygeplejerske
Bettina Kirstine Petersen
bkra@regionsjaelland.dk 5651 5035 2947 8569

 

Ledige stillinger