Gynækologi og Obstetrik

Gynækologi omfatter forebyggelse, diagnostik og behandling af sygdomme og symptomer i de kvindelige kønsorganer, behandling af kvinder med kønshormon relaterede sygdomme, diagnostik og behandling af infertilitet, problemer i den tidlige graviditet, svangerskabsforebyggelse og svangerskabsafbrydelse. Gynækologi omfatter endvidere diagnostik og behandling af kvinder med sygdomme, der skyldes forandringer i bækkenbund og nedre urinveje.

Urogynækologi omfatter udredning og behandling af dysfunktion i bækkenbund, skede, blære, urinrør og endetarm. Afdelingen har etableret ekspertområder inden for urogynækologi.

Obstetrik omfatter sundhedsfremme, forebyggelse, undersøgelse og behandling under graviditet, fødsel og i barselsperioden. Specialet samarbejder med jordemodervæsenet herom. Desuden varetager specialet en stor del af den prænatale genetiske rådgivning og de prænatale diagnostiske prøvetagninger i nært samarbejde med de genetiske centre. Obstetrik er et lægefagligt ekspertområde inden for gynækologi/obstetrik.

Jordemodercentret varetager selvstændigt svangreomsorgen for den ukomplicerede graviditet, den spontant forløbende fødsel og for dele af eller hele svangreomsorgen i nært samarbejde med obstetrikeren ved den komplicerede graviditet.

Jordemodercentret modtager henvisningen fra den praktiserende læge. Der tilbydes et antal forebyggende undersøgelser i løbet af graviditeten. Ved opståede komplikationer henviser jordemoderen til egen læge eller til speciallæge. Endvidere tilbydes fødselsforberedelse og efterfødselssamtaler.

Center for voldtægtsofre (CVF) behandler både akutte voldtægtsofre og selvhenvendere. I samarbejde med Rigshospitalet sporsikres ofrene, og afdelingen laver opfølgende behandling, tilbyder psykolog samtaler og socialrådgiver bistand.

Regional fællesvisitation for gynækologien modtager alle gynækologiske henvisninger i regionen. Der visiteres videre til de gynækologiske afdelinger i regionsjælland efter kapacitet og ventetider, således at udredningsret og behandlingsgaranti overholdes.

Kontakt

Afdelingsledelsen Gynækologi, Obstetrik og Pædiatri

Hvis du vil vide mere eller kunne tænke dig at lægge vejen forbi afdelingen til en uformel dialog, så er du velkommen til at kontakte afdelingsledelsen.

Navn E-mail Telefon Mobil
Cheflæge
Cæcilie Trier Sønderskov
cats@regionsjaelland.dk 5651 5404 2587 0046
Ledende Chefjordemoder
Trine Marianne Mottlau
tmott@regionsjaelland.dk 5651 5418 2560 3405
Chefsygeplejerske
Bettina Kirstine Petersen
bkra@regionsjaelland.dk 5651 5035 2947 8569

 

Ledige stillinger