Anæstesi/intensiv/OP

Anæstesiologisk afdeling består af et Anæstesiafsnit, Operationsafsnit, Intensivafsnit med opvågningsfunktion og Sterilcentral. I afdelingen har vi fokus på faglig udvikling og arbejder bl.a. med simulationstræning og udvikling af evidensbaseret praksis. Sygeplejerskernes fagområder er meget specialiseret samtidig med, at sygeplejen udføres i tæt samarbejde med mange tværfaglige samarbejdspartnere. Vores fokus er derfor rettet mod løbende at dygtiggøre os både indenfor de enkelte fagområder og i teamsamarbejdet.

Kompetenceudvikling

I Anæstesiologisk afdeling har vi stor fokus på uddannelse og kompetenceudvikling. En gang årligt drøfter vi afdelingens strategi for special-, efter-, videreuddannelse, kurser og konferencer. Strategien danner ramme for prioritering af uddannelser, kurser og konferencer for det kommende år.

Fleksibel ansættelse

I afdelingen vil der være mulighed for en vis fleksibilitet i forhold til ansættelsen f.eks. ønske om et bestemt timeantal. Det afhænger dog af stillingsbetegnelsen, og om det f.eks. drejer sig om en uddannelsesstilling i Anæstesi- eller Intensivsygepleje.

Intensiv, opvågning, OP, Anæstesi & Sterilcentralen

Sygeplejerske på Intensiv med opvågningsfunktion

At arbejde på intensiv afsnit kræver som udgangspunkt, at man har specialuddannelsen i intensiv sygepleje.

Sygeplejersker der ansættes uden at have specialuddannelsen, ansættes på uddannelseskontrakt. Uddannelseskontrakten indebærer introduktionskursus sammen med øvrige nyansatte fra regionens intensivafdelinger og efterfølgende specialuddannelse, der er normeret til 1,5 år som fuldtidsansat. Yderligere information om uddannelsen kan findes her.

Vi modtager patienter fra alle sygehusets specialer og afdelinger, samt fra andre intensive afdelinger. Den intensive patients tilstand svinger fra den vågne, rimeligt ukomplicerede tilstand til den højintensive komplicerede tilstand, og dermed stor forskellighed i behov for intensiv observations-, pleje-, behandlings- og monitoreringsniveau. Afdelingens specialuddannede sygeplejersker varetager på skift funktionen som MAT-sygeplejerske.

Vi bestræber os på at skabe plads til patientens individuelle behov, og samtidig sikre os et højt kvalitetsniveau og en vis ensartethed i den pleje og behandling der udføres.

Vi bestræber os på at skabe tryghed for patienten og dennes pårørende.

Vi har et nært samarbejde med de pårørende.

Vi tager godt imod nye kolleger, og har en velfungerende mentorfunktion. Vores afsnit er en af de ITA i Danmark, hvor flest sygeplejersker har specialuddannelsen i intensiv sygepleje.

Vi varetager den kliniske uddannelse af sygeplejestuderende, radiografer og paramedicinere.

Opvågningsafsnittet, som organisatorisk hører under intensiv afsnit, modtager opvågningspatienter i tidsrummet 9-18.30 på hverdage fra specialerne ortopædkirurgi, parenkymkirurgi, gynækologi/obstetrik, røntgen og i mindre omfang pædiatri og dialyse. På årsplan er der ca. 7000 elektive og akutte anæstesier. Det daglige fremmøde er på 2-3 sygeplejersker. I aften- og nattetimerne samt weekends og helligdage varetages opvågningsfunktionen på ITA.

Organisatorisk er vi et nystartet afsnit der er nytænkende og vil være med til at udvikle den postoperative pleje til gavn for det kirurgiske patientforløb.

Vi ser postoperativ pleje som en spændende karrieremulighed.

Vi har fokus på patienten som samarbejdspartner.

Vi værdsætter tværfagligt samarbejde og gode samarbejdsevner.

Vi er praktiksted for kursister til anæstesi- og intensivsygeplejerske.

Vi arbejder på fremover at kunne være klinisk uddannelsessted for sygeplejestuderende.

Hvis du vil vide mere om arbejdet på Intensivafsnittet med opvågningsfunktion, så er du velkommen til at kontakte oversygeplejerske Linda Abildgaard,labi@regionsjaelland.dk

Sygeplejerske på Operationsafsnittet

Vi er en operationsgang med både akutte og elektive patienter, med 3 forskellige specialer, ortopædkirurgi, abdominalkirurgi/endoskopi og akut gynækologi. Som sygeplejerske på operationsgangen, arbejder vi med høj faglighed og kvalitet, patientsikkerhed, dokumentation og evidensbaseret viden.

Du får muligheden for blive speciale sygeplejerske i operation både i steril assistance og usteril assistance.

Du kommer på uddannelse 2 x en uge, samt gennemgår et oplæringsforløb med 7 kompetencekort, som skal bestås. Se mere her.

Du får specialerettet uddannelse indenfor specielle instrumenter.

Som sygeplejerske på operationsgangen, har vi én til én pleje, hvor vi har fokus på den patient, som ligger på lejet, i tæt samspil med vores kirurg- og anæstesikolleger. Vi har et bredt samarbejde med tværgående specialer og vores serviceassistenter – og vi ser patienten som partner, og vægter deres ønsker og behov højt i vores daglige arbejde på operationsgangen. Instrumenthåndtering, hygiejne, forflytning, lejring og brugen af medicoteknisk udstyr er også en stor del af operationssygeplejen.

Man har mulighed for at øge sine kompetencer, ved for eksempel at besøge vores venskabsafdeling, som er sammendagskirurgisk afdeling. Her lærer du om andre arbejdsgange, nye operationstyper indenfor kendt speciale.

Som operationssygeplejerske er der mulighed for at blive nøgleperson. Det betyder, at du bliver ansvarlig for et specifikt fagligt område, hvor du får tid til at fordybe dig, øge kompetencer og formidle viden til kolleger.

Omstillingsparathed er en vigtigt evne at besidde som operationssygeplejerske, da du pludselig kan stå i akutte situationer, hvor det er vigtigt at handle hurtigt.

Hvis du vil vide mere om arbejdet på operationsafsnittet, er du velkommen til at kontakte oversygeplejerske Pia Aagaard Back Hansen, paha@regionsjaelland.dk

Sygeplejerske på Anæstesiafsnittet

Ansættelse som sygeplejerske i anæstesiafsnittet kræver en bestået 2-årig specialuddannelse til anæstesisygeplejerske, og der optages kursister 2 gange årligt. Krav til faglig baggrund inden ansøgning, uddannelsesindhold, opbygning, mål og prøver, hvornår der optages kursister, kan du læse mere om her.

Som anæstesisygeplejerske har du en uforudsigelig arbejdsdag, hvor du indgår i mange skiftende tværfaglige teams, og selvstændigt skal kunne yde anæstesisygepleje til både planlagte og akutte patientforløb. Anæstesisygeplejen er overvejende anæstesi til planlagte patientforløb. Det er denne erfaringsballast der gør, at anæstesisygeplejersken er en del akutteamet. Vi har én til én anæstesisygepleje, hvor du skal have evnen til at kunne opnå patientens tillid på kort tid.

Der er mulighed for efteruddannelse og ABCD kurser. Du bliver løbende trænet ved simulationstræning. Du har ansvaret for dine egne anæstesier. Du er en betydelig del af teamet omkring operation, traume, den kritisk syge patient, DC-konvertering, røntgenundersøgelser m.m. Som anætesisygeplejerske har du mulighed for at blive mentor for anæstesikursister.

Du har mulighed for at blive nøgleperson. Det betyder, at du bliver ansvarlig for et specifikt fagligt område, hvor du får tid til at fordybe dig, øge din kompetence og formidle viden til kolleger.

Du vil deltage i oplæring af læger og medicinstuderende.

Anæstesisygeplejerskens færdigheder er efterspurgt i vikarbureauer, Grønland og til festivaler.

Hvis du vil vide mere om arbejdet på anæstesiafsnittet, så er du velkommen til at kontakte oversygeplejersker Ella Olsen, eoe@regionsjaelland.dk eller oversygeplejerske Mette Skov, metj@regionsjaelland.dk

Sygeplejerske på Sterilcentralen

På Sterilcentralen genbehandles alle instrumenter, der anvendes på operationsstuerne og på afdelingerne. Herudover udleverer vi sterile engangsartikler.

Som sygeplejerske på Sterilcentralen har man tæt samarbejde med husets øvrige afdelinger, som modtager sterile instrumenter og sterile engangsartikler. Det er vigtigt, at du har et godt kendskab til instrumenthåndtering, og derfor er operationserfaring en fordel, ligesom hygiejnen skal være i top.

I Sterilcentralen har vi fokus på faglig udvikling herunder intern og ekstern undervisning samt deltagelse i Årskurser for Sterilcentraler.

Vil du vide mere om arbejdet i Sterilcentralen er du velkommen til at kontakte afdelingssygeplejerske Pia Aagaard Bach Hansen, paha@regionsjaelland.dk

Afdelingsledelsen Anæstesi/Intensiv/OP

Hvis du vil vide mere eller kunne tænke dig at lægge vejen forbi afdelingen til en uformel dialog, så er du velkommen til at kontakte afdelingsledelsen.

Navn E-mail Telefon Mobil
Cheflæge
Maiken Milly Howard
mahow@regionsjaelland.dk 5651 5596 2366 9505
Chefsygeplejerske
Berit Pedersen
bpdr@regionsjaelland.dk 5651 5662 2336 9651

Ledige stillinger