Intern medicin

Medicinsk afdeling er i en rivende positiv udvikling, og har derfor brug for flere dygtige medarbejdere, der vil være med til at gøre en forskel.

Vi er et stærkt sygeplejefagligt team bestående af social- og sundhedsassistenter, sygeplejersker, klinisk ansvarlige sygeplejersker for alle specialer, ansvarlig kliniske undervisere, uddannelsesansvarlig sygeplejerske, forskningssygeplejersker, og kliniske udviklingssygeplejersker.

Vi er drevet af fagligt engagement og brænder for at levere den bedst mulige sygepleje til vores patienter. Vi har brug for dig, så vi sammen kan videreudvikle den medicinske sygepleje.

Medicinsk afdeling er sygehusets største afdeling, og rummer 128 senge fordelt inden for specialerne: kardiologi, lungemedicin, endokrinologi, gastroenterologi, nefrologi og geriatri. Specialerne infektionsmedicin og palliation er under etablering.

Ud over sengeafsnit har Medicinsk afdeling specialiserede ambulatoriefunktioner for patienter med medicinske og kardiologiske lidelser.

Medicinsk afdeling har mange dygtige og engagerede medarbejdere, der ved siden af det daglige arbejde med patienterne har fokus på kvalitet, patientsikkerhed, brugerinddragelse, forskning og uddannelse.

Kvalitet og patientsikkerhed

Medicinsk afdeling har etableret en kvalitetsorganisation med fokus på kvalitetsudvikling og monitorering af patientforløb. Vi arbejder konstant på at kvalitetsudvikle plejen til patienterne. Vi arbejder med særlig indsats til Cirrhosepatienter og etablering af cirrhoseklinik, ernæring til risikopatienter, De Nationale Kvalitetsmål, KPI tavler, uddannelse af forbedringsagenter og kvalitetsnøglepersoner samt aktiv brugerinddragelse.

Medicinsk afdeling arbejder med patientcentreret sygepleje. Vi ønsker at tage udgangspunkt i patientens individuelle behov, ønsker og præferencer og sammen med patienten lægge den bedste plan for plejen. Vi arbejder bla med målsamtaler med patient og pårørende ved indlæggelse i forhold til at planlægge et godt forløb og en god udskrivelse, uddannelse af inddragelsesagenter, optimerede ambulante forløb med bedre sammenhæng og behovsstyrret opfølgning og forskning.

Medicinsk afdeling har etableret en forskningsenhed og arbejder målrettet på udvikling af en forskningskultur i sygeplejen. Vi deltager i kliniske videnskabelige undersøgelser og har plan for ansættelse at af Post doc, sygeplejerske og opstart af forskning i sygepleje i 2018.

Uddannelse

Medicinsk afdeling deltager i uddannelsen af sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter. Vi ønsker, at studerende og elever føler sig trygge og får størst muligt udbytte af deres ophold i afdelingen. Dette understøttes ved

 • Introduktionsprogrammer for alle studerende og elever
 • Studieenheder med tilknyttede kliniske vejledere
 • Uddannede Ansvarlige kliniske undervisere

Fleksible ansættelser

Medicinsk afdeling fokuserer på et godt arbejdsmiljø og på at rekruttere og fastholde dygtige medarbejdere. Ansættelse vil typisk ske i relation til et speciale afsnit, men afhængigt af din aktuelle situation, ønsker og erfaringsgrundlag kan samarbejdet bygges op på forskellig vis. Dette finder vi ud af i fællesskab. Muligheder kan fx. være:

Delestillinger mellem ambulatorie og sengeafsnit

 • Deltid/fuldtid
 • Rotationsstillinger
 • Praktikforløb og flexjob

Kompetenceudvikling

I Medicinsk afdeling lægger vi stor vægt på kompetenceudvikling og kompetencevedligeholdelse. Vi har et tæt samarbejde med de øvrige medicinske afdelinger i Region Sjælland og BIDMC, Boston USA omkring kompetenceudvikling. Vi tror på at høj faglighed og vidensdeling skaber arbejdsglæde, og skaber grobund for den nytænkning, der til stadighed skal sikre patienterne en kompetent og tidssvarende pleje. Som medarbejder i Medicinsk afdeling har du derfor mange muligheder for kompetenceudvikling. Dette eksempelvis ved introduktion og mentorordning, E-læringsprogrammer, videreuddannelse indenfor grenspecialet, diplomuddannelser bla indenfor undervisning, lederudvikling og –uddannelse samt tværfaglig undervisning i alle afsnit.

Samarbejde med BIDMC, Boston

Vi samarbejder med Beth Israel Deaconess Medical Center og Harvard Medical School Teaching Hospital i Boston, USA, med henblik på at udvikle vores kompetencer. Vi har i fællesskab med de øvrige medicinske afdelinger i Region Sjælland udviklet et kompetenceudviklingsprogram. Formålet med programmet er at bidrage til, at den enkelte sygeplejerske har de bedst mulige betingelser for at udføre sit arbejde – til gavn for både patientbehandlingen og sygeplejerskens faglige udvikling. Kompetenceudviklingsprogrammet består af kompetencedage med Skills stations, hvor sygeplejersker i mindre grupper og i et dialogpræget miljø gennemgår og demonstrerer en række kliniske procedurer. Undervisningen varetages af en række sygeplejersker fra afdelingen, som er særligt oplært i dette.

Introduktion og mentorfunktion

Alle nyansatte medarbejdere introduceres efter fastlage introduktionsprogrammer og tilknyttes mentorordning i første års ansættelse. Målet er, at du får den bedste start på dit nye job og at du føler dig velkommen. Vi tilstræber, at du og din mentor har refleksionssamtaler hver 14. dag de første 2 – 3 måneder og derefter hver måned. I forbindelse med din ansættelse arrangeres der undervisning i Hjertestopbehandling og Den kritisk syge patient. Derudover tilbydes specialespecifik oplæring ud fra dine behov.

E-læringsprogrammer og kurser

Nykøbing F. Sygehus tilbyder en række kurser:

Tryksår og dysfagi er obligatorisk ved ansættelse på Medicinsk Afdeling (E-læringskurser)

Brandkursus og stikskade skal gennemføres ved ansættelse og efterfølgende hvert 2. år.

Andre kurser er mere behovsspecifikke, læs fx om ABC Demens her.

Videreuddannelse

Vi tilbyder efter- og videreuddannelse indenfor vores grenspecialer for alle sygeplejersker, hvor det er muligt og indgår bla. i et samarbejde omkring udvikling af Geriatrisk videreuddannelse for sygeplejersker.

Yderligere tilbydes uddannelse for vejledere, mentorer og ledere på diplomniveau, hvor det er relevant. Målet er at styrke sygeplejerskernes karrierevej og udvikle læringskulturen i medicinsk afdeling. Der bliver løbende arrangereret tværfaglig undervisning både med interne og eksterne undervisere.

For at øge kvaliteten indenfor sygepleje, uddannelse og udvikling har vi i Medicinsk afdeling endvidere en række afgrænsede funktionsområder, som du, som medarbejder i Medicinsk afdeling kan specialisere dig i. Det drejer sig fx om:

Ansvarlig for hygiejne, kvalitet, medicinrum, apparatur, tryksår, ernæring mv.

 • Mentor
 • Ansvarlig klinisk underviser
 • Klinisk ansvarlig sygeplejerske inden for alle specialer
 • Forflytningsinstruktør
 • Diabetes sygepleje
 • Palliations sygepleje
 • Sikkerhed og arbejdsmiljø

Som sygeplejerske i Medicinsk afdeling bliver du en del af et fagligt og professionelt team, hvor sygepleje udøves med fokus på det individuelle patientforløb, og hvor vi konstant arbejder på at dygtiggøre os inden for vores felt.

Vi ved, at du og dine kolleger er vores vigtigste ressourcer. I Medicinsk afdeling får du derfor medindflydelse og medbestemmelse både i det daglige arbejde, men også i forhold til udvikling af vores afdeling og organisation gennem medarbejderudvalg og arbejdsmiljø- og kvalitetsorganisation. Som medarbejder i Medicinsk afdeling tilbydes du årligt en medarbejderudviklingssamtale (MUS), hvor du og din leder taler om dine opgaver, din trivsel og dine udviklingsønsker og – behov.

Er du uddannet sygeplejerske eller social og sundhedsassistent, og overvejer du om den medicinske sygepleje kan være noget for dig, er du er meget velkommen til at besøge os.

Hos os kan du få en bred erfaring og yde sygepleje til det hele menneske, som du kan bruge i dit videre uddannelses- og karriereforløb.

Vi hører gerne fra dig, også om hvor dine interesser og styrker ligger.

Kontakt

Afdelingsledelsen Intern Medicin

Hvis du vil vide mere eller kunne tænke dig at lægge vejen forbi afdelingen til en uformel dialog, så er du velkommen til at kontakte afdelingsledelsen.

Navn E-mail Telefon Mobil
Cheflæge
Hongmei Duan
hodu@regionsjaelland.dk 5651 5551 2166 5208
Chefsygeplejerske
Else Dueled
edk@regionsjaelland.dk   9356 7008

 

Ledige stillinger